ماسک صورت با 3 لایه | شب طلایی | پشت گوش Elastics
ماسک صورت با 3 لایه | شب طلایی | پشت گوش Elastics
ماسک صورت با 3 لایه | شب طلایی | پشت گوش Elastics
ماسک صورت با 3 لایه | شب طلایی | پشت گوش Elastics
ماسک صورت با 3 لایه | شب طلایی | پشت گوش Elastics

ماسک صورت با 3 لایه | شب طلایی | پشت گوش Elastics

قیمت به طور منظم $20 قیمت واحد  مطابق 

نقل در پرداخت محاسبه شده است.


ماسک های 3 لایه لباس با 3 لایه

  • لایه بیرونی: پنبه
  • اواسط لایه: pellon
  • داخلی لایه: پنبه

ماسک نگه دارید در صورت خود را با استفاده از کش قابل تنظیم است که می رود در اطراف هر گوش


 

 

 


ماسک صورت با 3 لایه | شب طلایی | پشت گوش Elastics
ماسک صورت با 3 لایه | شب طلایی | پشت گوش Elastics
ماسک صورت با 3 لایه | شب طلایی | پشت گوش Elastics