ماسک صورت با 3 لایه | Black n red square | پشت گوش پاککن
ماسک صورت با 3 لایه | Black n red square | پشت گوش پاککن
ماسک صورت با 3 لایه | Black n red square | پشت گوش پاککن

ماسک صورت با 3 لایه | Black n red square | پشت گوش پاککن

قیمت به طور منظم $17 قیمت واحد  مطابق 

نقل در پرداخت محاسبه شده است.


3 لایه لباس ماسک 3 لایه

  • Outter لایه : پنبه
  • اواسط لایه : pellon
  • لایه داخلی : پنبه

ماسک را در صورت خود را با استفاده از تنظیم پاککن می رود که در اطراف هر یک از گوش


 

 

 


ماسک صورت با 3 لایه | Black n red square | پشت گوش پاککن