ماسک صورت | مربع سیاه و قرمز 🟥 | بالای سر و پشت گردن الاستیک است
ماسک صورت | مربع سیاه و قرمز 🟥 | بالای سر و پشت گردن الاستیک است
ماسک صورت | مربع سیاه و قرمز 🟥 | بالای سر و پشت گردن الاستیک است

ماسک صورت | مربع سیاه و قرمز 🟥 | بالای سر و پشت گردن الاستیک است

قیمت به طور منظم $17 قیمت واحد  مطابق 

نقل در پرداخت محاسبه شده است.

3 ماسک لایه ای با 3 لایه

  • لایه بیرونی: پنبه
  • لایه میانی: گندله
  • لایه داخلی: پنبه

ماسک ها با استفاده از یک الاستیک که بالای سر و پشت گردن شما قرار می گیرد ، روی صورت شما نگه می دارند.

ماسک صورت | مربع سیاه و قرمز 🟥 | بالای سر و پشت گردن الاستیک است