ماسک صورت | دریایی | در بالای سر و پشت گردن الاستیک
ماسک صورت | دریایی | در بالای سر و پشت گردن الاستیک
ماسک صورت | دریایی | در بالای سر و پشت گردن الاستیک
ماسک صورت | دریایی | در بالای سر و پشت گردن الاستیک

ماسک صورت | دریایی | در بالای سر و پشت گردن الاستیک

قیمت به طور منظم $15 قیمت واحد  مطابق 

نقل در پرداخت محاسبه شده است.

3 لایه لباس ماسک 3 لایه

  • Outter لایه : پنبه
  • اواسط لایه : pellon
  • لایه داخلی : پنبه

ماسک را در صورت خود را با استفاده از تنظیم پاککن می رود که در بالای سر و پشت گردن

ماسک صورت | دریایی | در بالای سر و پشت گردن الاستیک
ماسک صورت | دریایی | در بالای سر و پشت گردن الاستیک