ماسک صورت با 3 لایه | سیاه | پشت الاستیک گوش

ماسک صورت با 3 لایه | سیاه | پشت الاستیک گوش

قیمت به طور منظم $15 قیمت واحد  مطابق 

نقل در پرداخت محاسبه شده است.

3 ماسک لایه ای با 3 لایه

  • لایه بیرونی: پنبه
  • لایه میانی: گندله
  • لایه داخلی: پنبه

ماسک ها با استفاده از الاستیک قابل تنظیم که در اطراف هر گوش وجود دارد ، روی صورت شما نگه می دارند